Obchodní podmínky

1.    Definice

„Aplikace“ znamená mobilní aplikaci „Cyberdog“, prostřednictvím které si Kupující objednává Občerstvení a uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu.
„Prodávajícím“ se rozumí společnost CZECH PHOTO o.p.s., se sídlem Seydlerova 2835/4, Stodůlky, Praha 5, PSČ 158 00, IČO: 257 58 675, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 124.
„Kupujícím“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky.
„Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím, a jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky.
„Provozovna“ se rozumí technologicko-informační centrum s roboticky obsluhovaným gastro provozem zvané „Cyberdog“.
„Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, jež jsou dostupné na internetové adrese (URL): www.cyber-dog.cz/obchodni-podminky a dále v Aplikaci.
„Spotřebitelem“ se rozumí člověk, který uzavírá jako Kupující Kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2.    Základní ustanovení

2.1    Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy.
2.2    Kupní smlouva je uzavírána výlučně v prostorách Provozovny, neuplatní se tak ustanovení platná pro uzavírání smluv distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory. Smluvní strany nepovažují Aplikaci za komunikační prostředek na dálku ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku.
2.3    Náklady vzniklé Kupujícímu při použití Aplikace v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy jsou běžné a Kupující je hradí sám na základě jeho vztahu s poskytovatelem telekomunikačních služeb.
2.4    Prodávající si vyhrazuje právo znění Obchodních podmínek měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
2.5    Důležité upozornění. Osobám mladším 18 let je zakázáno prodávat alkoholické nápoje.
3.    Uzavření kupní smlouvy
3.1    Pro uzavření Kupní smlouvy v Provozovně je nezbytné, aby  byl Kupující řádně registrován/přihlášen v Aplikaci instalované na zařízení umístěném v Provozovně. Kupujícímu se v Aplikaci zobrazí seznam nabízeného zboží – jídel a nápojů (dále jen „Občerstvení“) Prodávajícího, který obsahuje informace o Občerstvení a cenu Občerstvení. Zvolené Občerstvení si Kupující prostřednictvím Aplikace objedná a potvrdí stisknutím políčka „Potvrdit a objednat“. Kupní smlouva je uzavřena odesláním řádně vyplněné objednávky ze strany Kupujícího prostřednictvím Aplikace. Svou volbu Občerstvení je Kupující oprávněn změnit do okamžiku kliknutí na políčko „Objednat“.  
3.2    Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat v Provozovně Kupujícímu objednané Občerstvení, Kupujícímu vzniká závazek zaplatit za Občerstvení Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
3.3    Do doby převzetí Občerstvení Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, pokud není možné dodat Občerstvení z důvodu jeho aktuální nedostupnosti.
3.4    Kupující uzavírá Kupní smlouvu výlučně za účelem objednání Občerstvení a jeho bezprostřední konzumaci v Provozovně. S ohledem na uvedené nemá Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu po převzetí Občerstvení.

4.    Cena zboží a platební podmínky

4.1    Aplikace obsahuje výčet zboží – Občerstvení nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny nabízeného zboží.
4.2    Cena Občerstvení je uvedena včetně všech daní a poplatků. Vzhledem k tomu, že k dodání Občerstvení a jeho konzumaci Kupujícím dojde v Provozovně, nebude Prodávající účtovat Kupujícímu nad rámec ceny Občerstvení náklady na dodání.  
4.3    Cenu Občerstvení dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
•    v hotovosti v Provozovně,
•    bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu v Provozovně,
•    bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené elektronické platební brány GoPay.
4.4    Kupující je povinen uhradit kupní cenu bezprostředně po dodání Občerstvení, nejpozději při odchodu z Provozovny.  
4.5    Daňový doklad vystaví Prodávající Kupujícímu v Provozovně při placení kupní ceny, a to u všech výše uvedených způsobů platby.

5.    Práva z vadného plnění

5.1    Práva z vad Občerstvení uplatňuje Kupující u Prodávajícího, a to u obsluhy v Provozovně, na kterou je oprávněn se se svým požadavkem obrátit.
5.2    Reklamaci Občerstvení musí Kupující ohlásit Prodávajícímu neprodleně po zjištění závady.

6.    Závěrečná ustanovení

6.1    V případě, že se Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@cyber-dog.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti.
6.2    Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny v Aplikaci a dále na webových stránkách www.cyber-dog.cz/obchodni-podminky a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.  Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.  Odesláním objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
6.3    Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto Obchodnímch podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí Obchodními podmínkami účinnými v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.
6.4    Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena účinnost ostatních ustanovení.
6.5    Prodávající upozorňuje Kupujícího, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je následující: http://www.coi.cz/.  

Obchodní podmínky ke dni 1. 7. 2019